pwa.navigation.bottom-menu.offer
Românesc

Termeni și condiții generale de livrare

§ 1 Domeniul de aplicare

(1) fiss Klaus Friedrich e.K. Hauptstraße 8, 73650 Winterbach ("fiss") își furnizează livrările și serviciile în cadrul tranzacțiilor comerciale cu antreprenori cu domiciliul în Germania, persoane juridice de drept public sau fonduri speciale de drept public exclusiv pe baza acestor condiții generale de livrare ("CGV"), cu excepția cazului în care se convine altfel în contractele individuale. În măsura în care în cele ce urmează se face referire la prestații sau servicii, prin aceasta se înțelege toate livrările și serviciile de orice fel efectuate de către fiss către client.

(2) fiss nu furnizează servicii consumatorilor în sensul articolului 13 BGB. În legătură cu serviciile menționate la alineatul (1), CGV se aplică, de asemenea, tuturor obligațiilor precontractuale, precum și tuturor contractelor viitoare, chiar dacă acestea nu sunt convenite din nou în mod expres.

(3) În cazul în care clientul nu dorește să accepte CCG, acesta trebuie să notifice în prealabil acest lucru în scris la fiss. Se contestă termenii și condițiile divergente (de cumpărare) ale clientului sau ale terților. Prin urmare, termenii și condițiile clientului sau ale terților nu se aplică, chiar dacă fiss nu se opune în mod separat validității acestora în cazul individual sau dacă fiss face trimitere la o scrisoare care conține sau face trimitere la termenii și condițiile clientului sau ale unui terț.

§ 2 Definiții

În sensul prezentelor CCG, următoarele noțiuni sunt sau sunt

  1. "Comandă" este o ofertă obligatorie a clientului de a încheia un contract;
  2. "Contract individual" contractul încheiat într-un caz individual pe baza prezentelor CGC;
  3. "Obligație cardinală" înseamnă o obligație esențială pentru contract, a cărei îndeplinire este o condiție prealabilă pentru executarea corespunzătoare a contractului individual și pe a cărei respectare se poate baza clientul și a cărei neîndeplinire periclitează realizarea scopului contractului.

§ 3 Contractul individual

(1) Un contract individual și, prin urmare, o obligație contractuală pentru serviciile individuale ia naștere printr-o confirmare a comenzii din partea fiss, printr-o acțiune concludentă, în special în cazul în care fiss începe să furnizeze servicii în conformitate cu contractul după comandă, sau prin acceptarea de către client a unei oferte obligatorii din partea fiss. Descrierile produselor și serviciilor de la fiss nu constituie încă o ofertă obligatorie.

(2) Clientul este legat de comenzi timp de 14 zile.

(2) Clientul este legat de comenzi timp de 14 zile.

(3) fiss își rezervă dreptul de proprietate și drepturile de autor asupra tuturor ofertelor și estimărilor de costuri prezentate de către fiss, precum și asupra desenelor, ilustrațiilor, calculelor, broșurilor, cataloagelor, modelelor, instrumentelor și altor documente și ajutoare puse la dispoziția clientului. Clientul nu are voie să facă aceste elemente accesibile terților ca atare sau în ceea ce privește conținutul, să le divulge, să le utilizeze el însuși sau prin intermediul unor terți sau să le reproducă fără acordul expres al fiss. La cererea fiss, clientul trebuie să returneze aceste elemente în întregime către fiss și să distrugă orice copii realizate, dacă nu mai are nevoie de ele în cursul normal al activității sale comerciale sau dacă negocierile nu duc la încheierea unui contract.

§ 4 Conținutul serviciilor prestate de fiss

(1) Conținutul concret al serviciilor datorate de fiss rezultă din contractul individual împreună cu orice modificări și completări convenite la contract.

(1) Conținutul concret al serviciilor datorate de fiss rezultă din contractul individual împreună cu orice modificări și completări convenite la contract.

(2) fiss are dreptul la abateri minore de la prestația de servicii convenită, în măsura în care acestea nu afectează calitatea serviciilor și sunt rezonabile pentru client.

(3) Descrierile produselor, reprezentările, programele de testare etc. sunt descrieri ale performanțelor și nu constituie o garanție a caracteristicilor. Garanția trebuie să fie în scris pentru a fi eficientă. Ea poate fi declarată efectiv numai de către proprietar sau de către conducerea comercială a fiss. Alți angajați ai fiss nu sunt autorizați să declare garanții.

(4) Atâta timp cât serviciile furnizate de către fiss sunt gratuite pentru client, serviciile furnizate de către fiss sunt pur voluntare și clientul nu are nicio pretenție față de fiss pentru continuarea serviciilor. fiss își rezervă dreptul de a întrerupe serviciile gratuite în orice moment și fără notificare prealabilă.

(5) fiss poate, de asemenea, să furnizeze serviciile sale prin intermediul unor terțe părți.

§ 5 Prețuri, costuri suplimentare

(1) Prețurile livrărilor și serviciilor fiss rezultă din contractul individual, împreună cu orice modificări și completări contractuale convenite. În absența unui contract individual, prețurile rezultă din lista de prețuri curentă, valabilă la momentul încheierii contractului de furnizare a serviciului respectiv, care poate fi solicitată în orice moment de la fiss.

(2) Prețurile indicate nu includ costurile de asigurare, ambalare, transport, încărcare și descărcare, orice taxe, impozite și taxe vamale care pot fi suportate în cadrul circulației transfrontaliere a bunurilor și serviciilor, costurile auxiliare ale tranzacțiilor monetare și taxa pe valoarea adăugată legală respectivă, dacă este cazul.

§ 6 Plata și neîndeplinirea obligațiilor de plată

(1) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, facturile de fiss sunt plătibile fără deduceri imediat după primirea facturii și livrarea bunurilor. În cazul unei livrări parțiale permise, aceasta poate fi facturată imediat.

(2) În măsura în care s-a convenit plata în avans, serviciul va fi prestat de către fiss numai după primirea plății.

(2) În cazul în care s-a convenit plata în avans, serviciul va fi prestat de către fiss numai după primirea plății.

(3) În cazul în care clientul nu plătește la data scadenței, se va percepe o dobândă de 5% pe an la sumele restante de la data scadenței; ne rezervăm dreptul de a pretinde dobânzi mai mari și daune suplimentare în caz de neplată.

(4) În cazul în care clientul este în întârziere, acestuia i se va percepe o dobândă la rata legală de la momentul respectiv. fiss își rezervă dreptul de a pretinde daune-interese mai mari în caz de întârziere.

(5) fiss are dreptul să compenseze mai întâi plățile cu datoriile mai vechi ale clientului, în ciuda dispozițiilor contrare ale acestuia, și va informa clientul cu privire la tipul de compensare care a avut loc. În cazul în care costurile și dobânzile au fost deja suportate, fiss are dreptul de a compensa plata mai întâi cu costurile, apoi cu dobânzile și, în final, cu creanța principală.

(6) O plată se consideră efectuată numai atunci când fiss poate dispune de sumă.

(7) În cazul în care fiss ia cunoștință de circumstanțe care pun sub semnul întrebării, în mod obiectiv, solvabilitatea clientului, în special dacă clientul întrerupe plățile sau dacă un debit direct este returnat din lipsă de acoperire suficientă, fiss are dreptul de a solicita plata integrală a datoriei restante. în acest caz, fiss are, de asemenea, dreptul de a solicita plăți în avans sau constituirea unei garanții.

§ 7 Date, termene și obstacole în calea executării

(1) Datele sau termenele de livrare și de executare pot fi convenite ca fiind obligatorii sau neobligatorii. În cazul în care acestea trebuie să fie obligatorii, ele trebuie să fie în scris pentru a fi valabile. În cazul în care a fost convenită expedierea, termenele și datele de livrare se referă la momentul predării către expeditor, transportator sau altă parte terță însărcinată cu transportul.

(2) fiss nu este răspunzător pentru imposibilitatea livrării sau pentru întârzierile în executare datorate unor cazuri de forță majoră sau altor evenimente care nu erau previzibile în momentul încheierii contractului - acestea includ în special întreruperi operaționale de orice fel, dificultăți în aprovizionarea cu materiale sau energie, întârzieri în transport, greve, blocaje legale, ordine oficiale sau nelivrare, livrare incorectă sau întârziere de către furnizori, chiar dacă acestea au loc la furnizorii fiss sau la subfurnizorii acestora - pentru care fiss nu este responsabil. fiss va informa imediat clientul cu privire la o astfel de imposibilitate de livrare sau de întârziere în executare.

(3) În măsura în care evenimentele în sensul alineatului (2) îngreunează în mod semnificativ sau fac imposibilă livrarea sau executarea de către fiss, iar împiedicarea și obstacolul nu sunt doar de durată temporară, fiss are dreptul de a se retrage din contractul individual respectiv sau de a-l rezilia. În cazul în care astfel de evenimente conduc la obstacole de durată temporară, termenele de livrare sau de prestare a serviciilor sunt prelungite sau termenele de livrare sau de prestare a serviciilor sunt amânate cu perioada obstacolului plus o perioadă de pornire rezonabilă. În cazul în care impedimentul durează mai mult de două luni, clientul are dreptul de a se retrage din partea neexecutată sau de a rezilia contractul individual respectiv după stabilirea unei perioade de grație rezonabile cu amenințarea cu refuzul.

(4) Alineatul (3) teza 2 se aplică în mod corespunzător în cazul în care clientul nu cooperează în cazul încălcării contractului, de exemplu, nu furnizează informații, nu furnizează o livrare sau clientul este în întârziere de plată. Cu toate acestea, dreptul clientului de a se retrage din contract sau de a rezilia contractul este exclus în aceste cazuri.

(5) În cazul în care părțile contractante convin ulterior asupra altor servicii sau a unor servicii suplimentare care afectează termenele convenite, aceste termene se prelungesc cu o perioadă de timp rezonabilă.

(6) Drepturile clientului în conformitate cu articolul 15 (Răspunderea fisului) și drepturile legale ale fisului, în special în cazul excluderii obligației de a executa (de exemplu, din cauza imposibilității sau a caracterului nerezonabil al executării și/sau a executării ulterioare), rămân neafectate.

§ 8 Reamintirea și stabilirea unei perioade de grație de către client

(1) Încetarea schimbului ulterior de servicii ca urmare a unor probleme de performanță (de exemplu, în cazul retragerii, al rezilierii pentru motive întemeiate sau al compensării daunelor în locul prestației), precum și reducerea remunerației convenite de către client trebuie să fie întotdeauna amenințată prin indicarea motivului și stabilirea unei perioade de grație rezonabile pentru remediere. Numai după expirarea fără rezultat a termenului limită, rezilierea sau reducerea poate deveni efectivă. În cazurile prevăzute la § 323 alin. 2 BGB, stabilirea unui termen limită poate fi omisă.

(2) Toate declarațiile făcute de client în acest context, în special memoriile și prelungirile de termen, trebuie să fie făcute în scris pentru a fi valabile. O perioadă de grație trebuie să fie rezonabilă. Un termen stabilit de client mai mic de două săptămâni este rezonabil numai în cazul unei urgențe deosebite.

§ 9 Compensarea, reținerea și cesiunea

(1) Clientul are dreptul la compensare și la reținere numai în cazul în care creanțele reconvenționale datorate au fost stabilite în mod legal, sunt necontestate sau sunt pregătite pentru decizie. Cu toate acestea, clientul este lipsit de alte condiții prealabile din teza 1

a) are, de asemenea, dreptul la compensare dacă dorește să compenseze o creanță cu o creanță a fiss care se află într-o relație de reciprocitate cu creanța clientului (de exemplu, compensarea unei creanțe pentru daune-interese datorate neexecutării sau neîndeplinirii obligațiilor cu creanța de plată a remunerației datorate),

b) are, de asemenea, dreptul de retenție dacă dreptul de retenție este invocat din cauza unor cereri reconvenționale din aceeași relație contractuală.

(2) Cu excepția domeniului § 354a HGB (Codul comercial german), clientul poate cesiona creanțele sale față de fiss către terți numai cu acordul scris prealabil al fiss.

§ 10 Livrare, transfer de risc, suportarea costurilor, livrare parțială


(1) În absența unui alt acord, toate livrările se efectuează pe riscul și pe cheltuiala clientului. Alte detalii privind livrarea, de exemplu, stabilirea locului de livrare și acordul INCOTERMS, sunt reglementate în contractul individual.

(2) fiss are dreptul de a efectua livrări parțiale dacă livrarea parțială este utilizabilă pentru client în cadrul scopului prevăzut în contract, dacă este asigurată livrarea celorlalte servicii comandate și dacă clientul nu suportă cheltuieli suplimentare semnificative sau costuri suplimentare ca urmare a acestora (cu excepția cazului în care fiss este de acord să suporte aceste costuri).

§ 11 Păstrarea proprietății

(1) Până la îndeplinirea tuturor creanțelor rezultate din relația de afaceri (inclusiv toate creanțele de sold dintr-o relație de cont curent limitată la această relație de afaceri) la care fiss este îndreptățit față de client, indiferent de motivul juridic, fiss primește următoarele garanții.

(2) Bunurile livrate rămân în proprietatea fiss până la plata integrală a tuturor creanțelor garantate. Bunurile, precum și bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate care le ia locul în conformitate cu următoarele dispoziții sunt denumite în continuare "bunuri care fac obiectul rezervei de proprietate". În măsura în care în cele ce urmează se face referire la valoarea bunurilor sau a unui articol, se înțelege valoarea de pe factură, în absența unei facturi, prețul de listă și, din nou, în absența unui preț de listă, valoarea obiectivă.

(3) Clientul depozitează bunurile rezervate cu titlu gratuit și cu grija unui om de afaceri prudent pentru fiscul. El este obligat să asigure în mod corespunzător bunurile rezervate și să furnizeze la cerere la fiss dovada acestei asigurări.

(4) Clientul are dreptul de a prelucra bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate în cadrul activității comerciale obișnuite și de a le combina și amesteca cu alte elemente, inclusiv cu bunuri imobile (denumite în continuare, de asemenea, în mod colectiv "prelucrare" sau "prelucrare") și de a le vinde până la apariția cazului de realizare (punctul 11). Nu sunt permise gajurile și transferurile de proprietate cu titlu de garanție.

(5) În cazul în care bunurile rezervate sunt prelucrate de către client, se convine ca prelucrarea să fie efectuată în numele și pe seama fiss în calitate de producător și ca fiss să dobândească direct proprietatea sau - dacă prelucrarea este efectuată din materiale ale mai multor proprietari sau dacă valoarea obiectului prelucrat este mai mare decât valoarea bunurilor rezervate - coproprietatea (proprietate fracționată) asupra obiectului nou creat, în raportul dintre valoarea bunurilor rezervate și valoarea obiectului nou creat. În cazul în care o astfel de achiziție de proprietate nu ar trebui să aibă loc în favoarea fiss, iar bunul nou creat este un bun mobil, clientul transferă încă de pe acum proprietatea sau coproprietatea sa viitoare asupra bunului nou creat în raportul menționat în fraza 1 către fiss ca garanție.

(6) În cazul revânzării bunurilor rezervate, clientul cedează deja acum către fiss cu titlu de garanție creanța rezultată față de cumpărător - în cazul coproprietății lui fiss asupra bunurilor rezervate, însă, numai proporțional în funcție de cota de coproprietate. Același lucru este valabil și pentru alte creanțe care iau locul bunurilor rezervate sau care apar în alt mod în legătură cu bunurile rezervate, cum ar fi creanțele de asigurare sau creanțele delictuale în caz de pierdere sau distrugere.

(7) În cazul în care clientul prelucrează bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate în numele clientului său ("clientul final"), acesta cedează deja acum creanța sa la care are dreptul ca remunerație pentru livrare și prelucrare către fiss cu titlu de garanție - dar numai proporțional cu cota de coproprietate a fiss. În cazul în care bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate sunt combinate cu bunuri imobile, valoarea creanței cesionate se determină proporțional în funcție de raportul dintre valoarea bunurilor care fac obiectul rezervei de proprietate livrate de fiss și celelalte bunuri mobile combinate.

(8) Până la revocare, clientul este autorizat să încaseze creanțele cesionate în conformitate cu alineatele (6) și (7). Clientul transmite imediat către fiss plățile efectuate pentru creanțele cesionate până la concurența valorii creanței garantate. În caz de motive întemeiate, în special în caz de neplată, de încetare a plăților sau de indicii justificate de supraîndatorare sau de insolvabilitate iminentă a clientului, fiss are dreptul de a revoca autoritatea de colectare a clientului. de asemenea, fiss are dreptul, după o avertizare prealabilă și după respectarea unui termen de plată rezonabil și expirarea fără rezultat a acestuia, să dezvăluie cesiunea cu titlu de garanție, să realizeze creanțele cesionate și să ceară clienților finali dezvăluirea de către client a cesiunii cu titlu de garanție. În cazul existenței unui motiv important în conformitate cu teza 3 sau al expirării fără rezultat a termenului limită în conformitate cu teza 4, clientul trebuie să furnizeze fiscul cu informațiile necesare pentru a-și exercita drepturile față de clientul final și să predea documentele necesare.

(9) În cazul în care terții au acces la bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate, în special prin sechestru, clientul îi va informa imediat pe aceștia cu privire la proprietatea fiss și va informa fiscul cu privire la acest lucru pentru a permite fiscul să își valorifice drepturile de proprietate. În cazul în care terțul nu este în măsură să despăgubească fiss pentru costurile judiciare sau extrajudiciare suportate în acest sens, clientul este răspunzător față de fiss pentru acest lucru.

(10) fiss va elibera bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate, precum și obiectele sau creanțele care le înlocuiesc, în măsura în care valoarea acestora depășește cu mai mult de 10% valoarea creanțelor garantate. Selectarea articolelor care urmează să fie eliberate ulterior revine fiss.

(11) În cazul în care fiss se retrage din contract în cazul unui comportament contrar contractului din partea clientului - în special în caz de neplată - (eveniment de realizare), fiss are dreptul de a cere returnarea bunurilor rezervate.

§ 12 Obligația de examinare și de notificare a defectelor

(1) Clientul trebuie să examineze bunurile imediat după livrare și, în cazul în care apare un defect, să ne notifice acest lucru în scris, fără întârziere, oferind o descriere precisă a simptomelor defectului, în măsura în care acest lucru este fezabil în cursul normal al activității comerciale. În orice caz, defectele evidente trebuie raportate în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la livrare, iar defectele care nu sunt evidente la inspecție trebuie raportate în aceeași perioadă de timp de la descoperire. Clientul trebuie să testeze cu atenție fiecare funcție esențială înainte de a începe utilizarea operațională.

(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, livrărilor ulterioare primite de client în cadrul domeniului de aplicare a răspunderii pentru defecte.

(3) În cazul în care clientul nu dă o notificare, bunurile se consideră a fi fost aprobate, cu excepția cazului în care defectul nu a fost recunoscut în timpul inspecției.

(4) În cazul în care un astfel de defect devine vizibil numai după livrare, notificarea trebuie făcută imediat după descoperire; în caz contrar, bunurile se consideră aprobate și având în vedere acest defect.

(5) În cazul în care fiscul a ascuns în mod fraudulos un defect sau și-a asumat o garanție pentru calitatea prestației, fiscul nu poate invoca dispozițiile de mai sus.

§ 13 Defecte materiale

(1) Bunurile au calitatea convenită, așa cum este descrisă în contractul individual, sunt adecvate pentru utilizarea presupusă prin contract, altfel uzuală, și au calitatea obișnuită pentru bunuri de acest tip.

(2)Revendicările pentru defecte materiale sunt excluse în special în cazul

a) în cazul unui contract de vânzare-cumpărare pentru furnizarea de bunuri second-hand;

b) livrări și servicii de fiscul pentru care clientul nu datorează nicio contraprestație, în special formare și instruire;

c) numai abateri nesemnificative de la calitatea convenită și numai deteriorări nesemnificative ale utilizabilității;

d) deteriorări bazate pe faptul că clientul sau o terță parte însărcinată de client a depozitat, transportat, instalat, exploatat sau utilizat produsele în mod incorect, a efectuat schimbări sau modificări ale produselor, a înlocuit piese sau a utilizat consumabile care nu sunt conforme cu specificațiile inițiale, în măsura în care acest lucru nu este din vina fiss;

e) o încălcare a obligației contractuale de a examina sau de a notifica defectele în conformitate cu § 12;

f) o încălcare a obligației legale de a examina sau de a notifica defectele în conformitate cu articolele 377 și 381 din Codul comercial german (HGB);

g) defecte de care clientul avea cunoștință la momentul încheierii contractului; dacă un defect a rămas necunoscut clientului ca urmare a unei neglijențe grave, clientul poate face valabilă drepturile datorate acestui defect numai dacă fis a ascuns în mod fraudulos defectul sau și-a asumat o garanție pentru calitatea articolului;

h) unei livrări sau prestări de servicii în străinătate, precum și în cazul în care bunurile sunt destinate a fi revândute sau utilizate pe un teritoriu din afara Republicii Federale Germania, dacă bunurile încalcă standardele tehnice, reglementările legale sau alte reglementări suverane care se aplică în țara clientului sau pe un alt teritoriu din afara Republicii Federale Germania pe care bunurile sunt destinate a fi revândute sau utilizate și pe care fiss nu le cunoștea și nici nu ar fi trebuit să le cunoască; fiss nu este obligat să examineze particularitățile legislației străine.

(3) Clientul trebuie să sprijine fiscul în analiza erorilor și eliminarea defectelor prin descrierea concretă a problemelor apărute, informând fiscul în mod cuprinzător și acordând fiscul timpul și oportunitatea necesare pentru eliminarea defectelor.

(4) Defectul va fi remediat la discreția fiss prin eliminarea defectului pe loc sau la sediul fiss sau prin livrarea de bunuri care nu au defectul respectiv. Din cauza unui defect, trebuie acceptate cel puțin trei încercări de remediere.

(5) Pentru a examina caracterul defectuos al bunurilor, la discreția fiss

a) bunurile sau partea de bunuri este trimisă la fiss pentru reparare și returnare ulterioară; se va renunța la expedierile cu francatură nefrecventată sau insuficient francată, expedierile cu francatură nefrecventată sau insuficient francată nu vor fi acceptate de către fiss;

b) un tehnician de service de la fiss va efectua reparația la fața locului, la sediul clientului, după o consultare prealabilă cu acesta.

(6) Cheltuielile necesare în scopul inspecției și al executării ulterioare, în special costurile de transport, de deplasare, de manoperă și de materiale, precum și, dacă este cazul, costurile de mutare și de instalare, sunt suportate sau rambursate de către fiss în conformitate cu reglementările legale, dacă există efectiv un defect. Acest lucru nu se aplică în cazul în care costurile cresc din cauza faptului că bunurile se află într-un alt loc decât locul de utilizare prevăzut. În măsura în care un defect notificat de către client nu poate fi determinat sau dacă fiss nu este responsabil pentru afectarea funcțională, în special în conformitate cu alineatul 2 lit. d), clientul suportă costurile de către fiss în conformitate cu prețurile convenite sau obișnuite, cu excepția cazului în care lipsa defectului nu a fost recunoscută de către cumpărător.

(7) În cazul unor defecte ale obiectelor de la alți producători livrate de către fiss, pe care fiss nu le poate remedia din motive de licență sau de fapt, fiscul își va exercita, la discreția sa, pretențiile pentru defecte împotriva furnizorului său sau le va ceda clientului. Revendicările pentru defecte în conformitate cu prezentul § 13 împotriva fiss există în cazul cesiunii creanțelor pentru defecte către client numai în măsura în care executarea legală a creanțelor menționate mai sus împotriva furnizorului fiss nu a avut succes, fără ca clientul să fie responsabil pentru aceasta, sau este inutilă, de exemplu din cauza insolvenței. Pe durata litigiului juridic, se suspendă termenul de prescripție a pretențiilor relevante privind viciile formulate de client împotriva fiss. fiss rambursează clientului costurile litigiului juridic care sunt rambursabile în conformitate cu legile privind costurile, în măsura în care clientul și reprezentanții săi legali le-ar putea considera necesare în aceste circumstanțe și nu sunt recuperabile de la furnizorul de fiss.

(8) Excluderile și limitările drepturilor clientului în temeiul prezentului § 13 nu se aplică în măsura în care fiss a acționat în mod fraudulos sau și-a asumat o garanție pentru calitatea obiectului.

(9) Întinderea și valoarea răspunderii pentru daune-interese și rambursarea cheltuielilor inutile datorate unui defect pentru care este responsabil fis este reglementată de § 15 (Răspunderea fis).

§ 14 Defecte juridice

(1) fiss garantează că bunurile nu fac obiectul unor drepturi ale unor terți în Republica Federală Germania. fiss este obligat să verifice drepturile de proprietate industrială sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți care intră în conflict doar pentru teritoriul Republicii Federale Germania.

(2) În cazul unei livrări în străinătate și în cazul în care bunurile sunt destinate a fi revândute sau utilizate într-un teritoriu din afara Republicii Federale Germania, un viciu de proprietate datorat unui drept de proprietate industrială conflictual sau altei proprietăți intelectuale a unor terți există numai dacă fiss a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască acest lucru la momentul încheierii contractului.

(3) În cazul unui viciu de proprietate, fiss oferă o garanție în sensul că, la discreția fiss, bunurile sunt modificate sau înlocuite astfel încât să nu mai fie încălcate drepturile terților, dar bunurile continuă să îndeplinească funcțiile convenite prin contract, sau clientul primește dreptul de utilizare prin încheierea unui contract de licență.

(4) Clientul trebuie să informeze imediat în scris fiscul în cazul în care terțe părți fac valabilă drepturile de proprietate (de exemplu, drepturi de autor, drepturi de marcă sau drepturi de brevet) asupra bunurilor. Clientul autorizează fiss să conducă singur litigiul cu terța parte. În cazul în care fiss face uz de această autorizație, clientul nu poate recunoaște revendicările terțului din proprie inițiativă fără acordul fiss. în acest caz, fiss va apăra revendicările terțului pe cheltuiala sa și va despăgubi clientul pentru toate costurile necesare asociate cu apărarea împotriva acestor revendicări, în măsura în care acestea nu se bazează pe un comportament al clientului care încalcă obligațiile (de exemplu, utilizarea bunurilor cu încălcarea contractului).

(5) § 13 alineatul (2) lit. e) și f), precum și alineatele (6), (7), (8) și (9) se aplică în mod corespunzător.

§ 15 Răspunderea fisei

(1) Răspunderea fisului pentru daune, indiferent de temeiurile juridice (de exemplu, imposibilitate, întârziere, livrare sau executare defectuoasă sau incorectă, încălcare a contractului și răspundere civilă delictuală), este limitată în conformitate cu prezentul § 15 (Răspunderea fisului), în măsura în care răspunderea presupune o culpă din partea fisului.

(2) Răspunderea fiss pentru neglijență simplă este exclusă, cu excepția cazului în care există o încălcare a unei obligații cardinale. În cazul încălcării unei astfel de obligații cardinale, răspunderea lui fiss pentru neglijență simplă este limitată la daunele previzibile la momentul încheierii contractului și tipice pentru contract. totuși, fiss răspunde pentru neglijență simplă cel mult până la valoarea limitelor de răspundere convenite în contractul individual.

(3) În caz de neglijență gravă, răspunderea fiss este limitată la daunele previzibile la momentul încheierii contractului și tipice pentru contract.

(4) În măsura în care încălcarea obligațiilor de către fiss se referă la livrări și servicii pe care fiscul le furnizează clientului în mod voluntar și gratuit (de exemplu, în cadrul unui cadou, împrumut sau serviciu comercial gratuit, precum și în cazul unor simple favoruri), răspunderea pentru neglijență simplă este exclusă în ansamblu. În măsura în care fiss furnizează informații sau sfaturi tehnice după încheierea contractului, iar aceste informații sau sfaturi nu fac parte din sfera serviciilor datorate de fiss convenite prin contract, acest lucru se face în mod gratuit și cu excluderea oricărei răspunderi pentru informații sau sfaturi false din neglijență.

(5) Excluderile și limitările de răspundere din prezentul articol 15 (Răspunderea fiss) se aplică în mod corespunzător cererilor de rambursare a cheltuielilor inutile.

(6) Excluderile și limitările de răspundere din prezentul § 15 (Răspunderea fiss) se aplică în aceeași măsură în favoarea organelor, reprezentanților legali, angajaților și a altor agenți indirecti ai fiss. De asemenea, în cazul unei livrări sau prestări de servicii defectuoase, acestea se aplică și în favoarea acelor furnizori de la care fiss a obținut livrarea sau prestarea de servicii defectuoasă, în totalitate sau parțial.

(7) Restricțiile din prezentul § 15 (Răspunderea fiss) nu se aplică răspunderii fiss ca urmare a unui comportament intenționat, ca urmare a unei vătămări a vieții, a corpului sau a sănătății, în caz de intenție frauduloasă, în cazul asumării unei garanții sau în cazul unor pretenții în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.

§ 16 Limitarea

(1) Termenul de prescripție este

a) pentru pretențiile care decurg din vicii materiale sau din vicii de proprietate pentru rambursarea remunerației din retragere sau reducere un an de la depunerea declarației efective de retragere sau reducere; retragerea sau reducerea este efectivă numai dacă este declarată în termenul de la lit. b) pentru vicii materiale sau în termenul de la lit. c) pentru vicii de proprietate;

b) un an, în cazul creanțelor rezultate din vicii materiale care nu fac obiectul restituirii remunerației din retragere sau reducere;

c) doi ani în cazul creanțelor rezultate din vicii de proprietate care nu au ca obiect rambursarea remunerației rezultate din retragere sau reducere; cu toate acestea, dacă viciul de proprietate rezidă într-un drept exclusiv al unui terț în baza căruia acesta poate cere predarea sau distrugerea obiectelor predate clientului, se aplică termenul legal de prescripție;

d) doi ani în cazul cererilor de rambursare a remunerației, de daune-interese sau de rambursare a cheltuielilor inutile care nu se bazează pe vicii materiale sau vicii de titlu.

(2) Sub rezerva unei clauze contractuale individuale derogatorii, termenul de prescripție începe să curgă, în cazurile prevăzute la alineatul (1) lit. b) și c), în conformitate cu dispozițiile legale, în special cu legea aplicabilă în materie de răspundere pentru viciu, în cazul lit. d), din momentul în care clientul a luat cunoștință de circumstanțele care au dat naștere creanței sau ar fi trebuit să ia cunoștință fără neglijență gravă.

(3) Termenul de prescripție începe cel târziu la expirarea termenelor maxime prevăzute la articolul 199 BGB.

(4) Fără a aduce atingere celor de mai sus, se aplică dispozițiile legale de prescripție

a) în cazul cererilor de despăgubire și de rambursare a cheltuielilor inutile care decurg din neglijență gravă și în cazurile prevăzute la § 15 alineatul (7),

b) în cazul creanțelor datorate unui defect în cazurile prevăzute la § 438 alin. 1 nr. 2 BGB,

c) în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor după rezilierea unui contract de închiriere, precum și

d) pentru toate cererile de despăgubire, altele decât cele menționate la alineatul (1).

§ 17 Confidențialitatea, sancțiunea contractuală pentru încălcarea confidențialității, protecția datelor

(1) Clientul se angajează să trateze toate informațiile confidențiale ca fiind strict confidențiale și să le utilizeze numai în scopul punerii în aplicare a contractului individual.

(1) Clientul se angajează să trateze toate informațiile confidențiale ca fiind strict confidențiale și să le utilizeze numai în scopul punerii în aplicare a contractului individual.

(2) Informațiile confidențiale sunt toate informațiile din relația de afaceri care trebuie să fie ținute secrete conform dorinței exprese a fiss și/sau în funcție de circumstanțele cazului individual.

(3) Obligația de confidențialitate nu se extinde sau nu se mai extinde asupra informațiilor care sunt în mod demonstrabil

a) erau cunoscute sau în general disponibile publicului înainte de divulgare sau au devenit cunoscute sau în general disponibile publicului după divulgare fără implicarea sau vina clientului sau,

b) sunt deja cunoscute clientului înainte de notificare sau îi sunt ulterior dezvăluite de către o terță parte fără încălcarea unei obligații de confidențialitate,

c) au fost dezvoltate de client independent de comunicare,

d) trebuie să fie divulgate ca urmare a unui ordin oficial sau judiciar obligatoriu sau a unor dispoziții legale obligatorii, fiind suficient ca clientul să poată presupune în mod rezonabil o astfel de obligație de divulgare după o examinare atentă; clientul trebuie să informeze fiscul în prealabil cu privire la divulgarea forțată, în măsura în care acest lucru este legal, și să limiteze divulgarea la ceea ce este necesar.

(5) Dispozițiile de mai sus privind confidențialitatea nu sunt afectate de încetarea contractului și se aplică pe o perioadă nelimitată. Obligațiile legale suplimentare de păstrare a confidențialității rămân neafectate.

(6) Clientul trebuie să respecte reglementările privind protecția datelor aplicabile în prezent.

§ 18 Comunicări și declarații

(1) Sub rezerva unei reglementări derogatorii, forma textului în conformitate cu § 126b BGB (de exemplu, e-mail și fax) este suficientă, dar și necesară, pentru eficacitatea declarațiilor și notificărilor care implică executarea obișnuită a contractului. Cu toate acestea, declarațiile care modifică, reziliază sau restructurează în alt mod relația contractuală (de exemplu, notificări de reziliere) sau pentru care prezentele CCG sau legea prevăd în mod expres acest lucru trebuie să fie în scris (§ 126 BGB), transmiterea prin telecomunicații fiind suficientă pentru respectarea termenului limită dacă destinatarul primește declarația scrisă în original cât mai curând posibil. Cerința formei scrise în conformitate cu teza 2 se aplică și în cazul unui acord de renunțare la cerința formei scrise.

(2) Se consideră că un e-mail provine de la cealaltă parte, sub rezerva dovezilor contrare, dacă e-mailul conține numele și adresa de e-mail a expeditorului și o redare a numelui expeditorului ca încheiere a mesajului.

§ 19 Dispoziții finale

(1) Prezentele CGC, precum și toate contractele individuale încheiate în temeiul includerii acestora sunt supuse exclusiv legislației Republicii Federale Germania. Convenția ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG) este exclusă; dispozițiile obligatorii ale Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (în special art. 12, art. 28 și art. 89 și următoarele CISG) rămân neafectate.

(2) În cazul în care clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public sau nu are un loc de jurisdicție generală în Republica Federală Germania, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile în legătură cu contractele individuale încheiate cu includerea acestor CGV este sediul social al fiss. În plus, orice alt loc de jurisdicție legală se aplică pentru acțiunile legale ale fiss împotriva clientului. Dispozițiile legale obligatorii privind locurile de jurisdicție exclusivă rămân neafectate de acest regulament.

(3) În cazul în care clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, locul de executare este sediul social al fiss, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul individual.

(4) În măsura în care contractul individual încheiat cu clientul pe baza prezentelor CGC conține lacune, se consideră că pentru a umple aceste lacune au fost convenite acele prevederi cu efect juridic pe care părțile le-ar fi convenit în conformitate cu obiectivele economice ale contractului individual dacă ar fi avut cunoștință de aceste lacune.